Rezept: Antiker Fokuskern

Teile das Rezept

Benötigtes Level: 400.

Handwerksberuf(e): Konstrukteur Konstrukteur

Herstellungsdauer: 1.0s.

Flagge: Automatisch gelernt

Liste unbearbeiteter Materialien

+
+
+
=