Rezept: Dünnes Handschuhfutter

Teile das Rezept

Benötigtes Level: 75.

Handwerksberuf(e): Lederer Lederer

Herstellungsdauer: 1.0s.

Flagge: Automatisch gelernt

Liste unbearbeiteter Materialien

+
+
+
=